„Dawne tradycje wiecznie młode – współpraca polsko-białoruska w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty i gminy Czarna Białostocka”

loga-wszystkie 1

Zapraszamy do udziału w plenerze rzeźbiarskim w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie; w dniach 6-12.09.2021 r.

Organizator : Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

Plener odbędzie się w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Podczas siedmiodniowego pleneru każdy z uczestników wykona rzeźbę o wysokości ok 1,5 m o tematyce związanej z rękodzielniczymi tradycjami oraz z życiem codziennym podlaskiej wsi. Prace powstałe podczas pleneru pozostają własnością Organizatora – Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej.                      Plener rozpoczynamy w czwartek 06.09.2021 r. o godz. 12.00, kończymy w niedzielę 12.09.2021 r. ok. godz. 11.00.

Na plener zapraszamy:

– rzeźbiarzy, twórców ludowych

Główne założenia warsztatów:

– konsolidacja środowisk i wymiana doświadczeń wśród twórców rzeźbiarzy.

– popularyzacja tradycji rękodzielniczych regionu, kultury ludowej podlaskiej wsi

Organizator zapewnia uczestnikom pleneru wyżywienie i zakwaterowanie oraz opłatę za udział w plenerze, która wypłacana będzie na podstawie dokumentu księgowego (faktura, rachunek do umowy o dzieło)

Kontakt do organizatora : tel. 606915212 Grzegorz Bogdanowicz – Dyrektor DK,  tel. 698519658 – Anna Stefańczuk – koordynator

Kontakt mailowy: dkczarnabial@gmail.com, crl.czarnabialostocka@gmail.com

Zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną lub mailową do dnia 20.08.2021 r.

Osoby, które zadeklarują chęć udziału w wydarzeniu, zobowiązane będą do wypełnienia karty zgłoszenia oraz wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

“Dawne tradycje wiecznie młode – polsko-białoruska współpraca w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty oraz gminy Czarna Białostocka”

loga-wszystkie 1

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej realizuje projekt pn. “Dawne tradycje wiecznie młode – polsko-białoruska współpraca w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty oraz gminy Czarna Białostocka”

„Old traditions always young- Polish – Belarusian cooperation to preserve the cultural heritage of the city of Mosty and the municipality of Czarna Bialostocka”

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy grantowej nr PLBU.01.01.00-20-0825/19-00 z dnia 17.04.2019 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:
Partner wiodący: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
Partner 1: Regionalne Centrum Rzemiosł w Mostach

Partner 2 : Sektor Kultury Okręgowego Komitetu Wykonawczego  w Mostach

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 59 992,50 euro
Dofinansowanie: 52 997,37 euro

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy

Główny cel programu: Nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń i umiejętności między twórcami Polski i Białorusi poprzez udział w organizowanych imprezach plenerowych po obu stronach granicy. Przywrócenie starych technologii i rozwoju nowych, bardziej zaawansowanych trendów w działalności rzemieślniczej. Zaangażowanie młodego pokolenia w ożywienie      i rozwój tradycyjnej kultury Polski i Białorusi. Nawiązywanie kontaktów między rzemieślnikami w celu ożywienia i wzmocnienia dziedzictwa kulturowego obu regionów.

Główne działania w projekcie:
– zorganizowanie i przeprowadzenie pleneru garncarskiego oraz dwóch plenerów rzeźbiarskich w gminie Czarna Białostocka oraz mieście Mosty na Białorusi

– Organizacja Festiwalu Rzemiosł Ludowych w Mostach (Białoruś)

– Organizacja Dnia Otwartego dla społeczności lokalnej, związanego z tradycjami rękodzielniczymi regionu ( Niemczyn, gmina Czarna Białostocka)

– Przeprowadzenie konkursu dla dzieci dot. tradycji rękodzielniczych (gmina Czarna Białostocka)
– budowa wiaty i zakup pieca do wypału ceramiki (Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, gmina Czarna Białostocka)

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020”.